Central and East European
Society for Phenomenology

Repository | Directory | Profile

100957

Jan Patočka

Czech Republic

1907 — 1977

Teologie a filozofie

1929

Jan Patočka

Česká mysl 25/2

J. L. Hromádka, Masaryk

1930

Jan Patočka

Věstník pedagogický 8/6

Současný stav francouzské etiky

1930

Jan Patočka

in: Přítomný stav etiky, Praha : Dědictví Komenského

Le redressement de l'explication

1931

Jan Patočka

La revue française de Prague 10/53

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931

Jan Patočka

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doslov

1933

Jan Patočka

in: Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha : Laichter

Platonism a politika

1933

Jan Patočka

Česká mysl 29/3-4

Metafysika ve XX. století

1934

Jan Patočka

in: Z duševní dílny lidstva, Praha : Orel

Plato, Theaitetos

1934

Jan Patočka

Česká mysl 30/1

Edmund Husserl v Praze

1935

Jan Patočka

Česká mysl 31/3-4

H. Kuhn, Sokrates

1935

Jan Patočka

Česká mysl 31/3-4

Bergson

1936

Jan Patočka

in: Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha : Laichter

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

1936

Jan Patočka

Sobota 7/20

W. Bröcker, Aristoteles

1936

Jan Patočka

Česká mysl 32/1-2

Descartes a metafysika

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/3-4

Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique

1937

Jan Patočka

in: Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris : Hermann

Filosofické předpoklady praktické činnosti

1937

Jan Patočka

in: Edvard Beneš, Praha : Mazáč

J. Chevalier, Pascal

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/1-2

Karel Jaspers

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/1-2

L. Robin, Platon

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/5

Edmund Husserl

1938

Jan Patočka

Česká mysl 34/1-2

Filosofie v dnešní situaci

1939

Jan Patočka

Kritický měsíčník 2/1

Filosofie výchovy

1939

Jan Patočka

Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Husserl. - Bibliographie

1939

Jan Patočka

Revue internationale de philosophie 1/2

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

1939

Jan Patočka

in: Stati psychologické a pedagogické, Brno : Společnost nových škol

Úvaha o porážce

1939

Jan Patočka

Kritický měsíčník 1/8

Mythus, sen, filosofie

1940

Jan Patočka

Lidové noviny 8/14

O filosofii dějin

1940

Jan Patočka

Kritický měsíčník 3/5-6

J. G. Herder a jeho filosofie humanity

1941

Jan Patočka

in: Vývoj lidskosti, Praha : Laichter

Mládí a filosofie

1941

Jan Patočka

Kalendář středoškolského studenstva 19

O nový pohled na Komenského

1941

Jan Patočka

Kritický měsíčník 4/5-6

Úmrtí

1942

Jan Patočka

Česká mysl 36/2

Doslov

1944

Jan Patočka

in: Kritika praktického rozumu, Praha : Laichter

75 let N. O. Losského

1945

Jan Patočka

Česká mysl 39/1-5

Přehledné dějiny filosofie

1945

Jan Patočka

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

Dnešní cesta Ruska

1946

Jan Patočka

Křest'anská revue 13/6

Ideologie a život v ideji

1946

Jan Patočka

Kritický měsíčník 7/1-2

K dopisu Timotheovu

1946

Jan Patočka

Křest'anská revue 13/9

Karel Černý

1946

Jan Patočka

in: K. Černý, Katalog výstavy obrazů, Praha : Topič

Praesokratovská filosofie

1946

Jan Patočka

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

E. Rádl, Útěcha z filosofie

1947

Jan Patočka

Kritický měsíčník 8/7-8

Předmluva

1947

Jan Patočka

in: Úvod do filosofie, Brno : Komenium

Sokrates

1947

Jan Patočka

Praha, Spolek posluchačů filosofie

Humanismus Edvarda Beneše

1948

Jan Patočka

Kritický měsíčník 9/15

K úmrtí N. Berdjajeva

1948

Jan Patočka

Slovanský přehled 34/1-10

La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle

1948

Jan Patočka

Les études philosophiques - nouvelle série 3/1

Platon

1948

Jan Patočka

Praha, Karlova univerzita

Počátky teorie a učených škol

1948

Jan Patočka

in: Výchova v zrcadle pramenů, Praha : Dědictví Komenského

Aristoteles

1949

Jan Patočka

Praha, Karlova univerzita

J. L. Hromádka a filosofie

1949

Jan Patočka

Křest'anská revue 16/6

Remarques sur le problème de Socrate

1949

Jan Patočka

Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 139

Čas, mythus, víra

1952

Jan Patočka

Křest'anská revue 19/3-4

Jan Amos Komenský

1952

Jan Patočka

Přednášky Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika — psychologie 1

Slovo úvodem

1955

Jan Patočka

in: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Praeceptor Gentium - Vychovatel národů

1955

Jan Amos Komenský

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Doslov

1956

Jan Patočka

in: Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského

1956

Jan Patočka

in: Scholarum reformator Pansophicus - Pansofický vychovatel, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

J. A. Komenský

1957

Jaromír KopeckýJiří KyrášekJan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Commentationes

1957

Jan Patočka

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium

1957

Jan Patočka

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. Hendrich, Comeniana

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

K textu II. gradu "Pansofie"

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia"

1957

Jan Patočka

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Komenský v Psychological Review

1957

Jan PatočkaJosef Bohumil Souček

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

Bolzano a problem teorii nauki

1958

Jan Patočka

Studia Filozoficzne 6/9

Bolzanovo místo v dějinách filosofie

1958

Jan Patočka

in: Filosofie v dějinách českého národa, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. A. Comenius, Große Didaktik

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

J. A. Komenský, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes"

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

O Hegelově pojetí zkušenosti

1958

Jan Patočka

Křest'anská revue 25/6

Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13.—21. 11. 1957

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského

1958

Jan Patočka

in: Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období

1960

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19/1

Cesta světla — předosvícenská brána k osvícenským ideálům

1961

Jan Patočka

in: Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná — Via lucis vestigata et vestiganda, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora

1961

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 20/2

L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz

1961

Jan Patočka

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 10/5

První analytiky

1961

Aristoteles

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. Semotán, Mentální hygiena v díle J. A. Komenského

1962

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21/1

Druhé analytiky — Organon IV

1962

Aristoteles

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Bernard Bolzano

1963

Jan Patočka

in: Antologie z dějin československé filosofie, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J.-J. Rousseau

1963

Jan Patočka

Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2

Les antécédents hussites de Comenius

1963

Jan Patočka

in: De Pétrarque à Descartes, Paris : Vrin

Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové

1964

Jan Patočka

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. A. Comenius, Pampaedia

1964

Jan Patočka

Deutsche Literaturzeitung für Kritik und internationale Wissenschaft 85/1

Aristoteles

1965

Jan Patočka

Dějiny a současnost 7/3

Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst

1965

Jan Patočka

in: Beispiele, Den Haag : Nijhoff

Open Access Link

Jací jsme a jací nejsme

1965

Jan Patočka

Literární noviny 14/23

K referátu Dušana Machovce

1965

Jan Patočka

Filosofický časopis 13/2

Předmluva

1966

Jan Patočka

in: Druhé pohlaví, Praha : Orbis

Umění a čas

1966

Jan Patočka

Orientace 1/5

Úvod do studia Husserlovy fenomenologie

1966

Jan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle

1967

Jan Patočka

in: Realita slova Máchova, Praha : Československý spisovatel

Hodnocení filosofické produkce

1967

Jan Patočka

Sociologický časopis 3/4

Kierkegaard

1967

Jan Patočka

in: Slovník spisovatelů, Praha : Odeon

Ladislav Klíma

1967

Jan Patočka

Orientace 2/3

Nejen o LN

1967

Jan Patočka

Literární noviny 16/6

Předmluva [doporučení]

1967

Jan Patočka

Na pomoc pedagogické praxi 40

Prirodzený svet a fenomenológia

1967

Jan Patočka

in: Existencializmus a fenomenológia, Bratislava : Obzor

Roman Ingarden

1967

Jan Patočka

in: O poznávání literárního díla, Praha : Československý spisovatel

Slova a věci

1967

Jan Patočka

Světová literatura 12/6

Spinoza

1967

Jan Patočka

in: Slovník spisovatelů, Praha : Odeon

Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft

1968

Jan Patočka

in: Nachrichten aus der ČSSR, Frankfurt am Main : Suhrkamp

L'art et le temps

1968

Jan Patočka

in: L'art et l'éducation - Kunst und Erziehung, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Max Scheler

1968

Jan Patočka

in: Místo člověka v kosmu, Praha : Academia

Předsokratovská filosofie

1968

Jan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Profesor L. Landgrebe a jeho Filosofie přítomnosti

1968

Jan Patočka

in: Filosofie přítomnosti, Praha : Academia

Co je existence?

1969

Jan Patočka

Filosofický časopis 17/5-6

Filosofie českých dějin

1969

Jan Patočka

Sociologický časopis 5/5

J. A. Komenský

1969

Jan Patočka

in: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha : Socialistická akademie

O smysl dneška

1969

Jan Patočka

Praha, Mladá fronta

Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius

1969

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 25

Comenius und die offene Seele

1970

Jan Patočka

in: J. A. Komenský, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, Heidelberg : Quelle & Meyer

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1970

Jan Patočka

in: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení V, Praha : Socialistická akademie

Heidegger vom anderen Ufer

1970

Jan Patočka

in: Durchblicke, Frankfurt am Main : Klostermann

Ivanov

1970

Jan Patočka

in: A. P. Čechov — Ivanov, Praha : Divadlo za branou

Komenský a otevřená duše

1970

Jan Patočka

Křest'anská revue 37/10

M. Blekastad, Comenius

1970

Jan Patočka

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39/4

O filosofii J. A. Komenského

1970

Jan Patočka

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39/4

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie

1971

Jan Patočka

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 19-20/14-15

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích

1971

Jan Patočka

in: Sofokles — Oidipus, Antigone, Praha : Divadlo za branou

Weltganzes und Menschenwelt

1972

Jan Patočka

in: Weltaspekte der Philosophie, Amsterdam : Rodopi

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks

1972

Jan Patočka

Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 4

Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre

1972

Jan Patočka

in: Phänomenologie Heute, Dordrecht : Springer

Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt

1973

Jan Patočka

Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 15/3

Filosofie a společenský problém informace

1974

Jan Patočka

Praha, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

Heidegger

1974

Jan Patočka

Znak 26/6

Epoché und Reduktion

1975

Jan Patočka

in: Bewußt sein, Bonn : Bouvier

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Je technická civilizace úpadková a proč?

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Mají dějiny smysl?

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Počátek dějin

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Poznámky ke "Kritice Soudnosti"

1975

Jan Patočka

in: Kritika soudnosti, Praha : Odeon

Pre-historické úvahy

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Války 20. století a 20. století jako válka

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Vorwort

1975

Jan Patočka

Postilla Bohemica 4/11-12

Bossova revize vědy

1976

Jan Patočka

in: Vybrané filosofické problémy psychopatologie a normality, Praha : Samizdat

Erinnerungen an Husserl

1976

Jan Patočka

in: Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag : Nijhoff

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Je technická civilizace úpadková a proč?

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Karteziánství a fenomenologie

1976

Jan Patočka

in: Sborník věnovaný K. Kosíkovi k 50. narozeninám, Praha : Samizdat

Kunst und Zeit

1976

Jan Patočka

Postilla Bohemica 13-14

Mají dějiny smysl?

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Počátek dějin

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Pre-historické úvahy

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Války 20. století a 20. století jako válka

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics

1977

Jan Patočka

in: Husserl, Notre Dame : University of Notre Dame Press

La scienza assediata

1977

Jan Patočka

Venezia, Marsilio

Was ist Phänomenologie?

1979

Jan Patočka

in: Reason, action and experience, Hamburg : Meiner

Spisovatel a jeho věc

1979

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Je technická civilizace úpadková a proč?

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Mají dějiny smysl?

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Počátek dějin

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Pre-historické úvahy

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Války 20. století a 20. století jako válka

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Was ist Phänomenologie?

1982

Jan Patočka

Tijdschrift voor filosofie 44

Jan Amos Komenský II

1984

Jan Patočka

Sankt Augustin, Academia Verlag

Ladislav Klíma

1984

Jan Patočka

in: Je suis la Volonté Absolue, Langres : Café Clima

L'épique et le dramatique, l'epos et le drame

1985

Jan Patočka

Revue de métaphysique et de morale 90/2

La crise du sens I

1985

Jan Patočka

Bruxelles, Ousia

La phénomémologie du corps propre

1985

Jan Patočka

Études phénoménologiques 1/1

Open Access Link

L'époque technique et le sacrifice

1986

Jan Patočka

Études phénoménologiques 2/3

Open Access Link

Kunst und Zeit

1987

Jan Patočka

Stuttgart, Klett-Cotta

Świat naturalny a fenomenologia

1987

Jan Patočka

Krakow, Papieska Akademia Teologiczna

Czy dzieje mają sens?

1988

Jan Patočka

Bibliothek Aletheia 4

Epoché et réduction

1988

Jan Patočka

in: Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble : Millon

Początek dziejów

1988

Jan Patočka

Bibliothek Aletheia 4

Refleksje pre-historyczne

1988

Jan Patočka

Bibliothek Aletheia 4

Comenius et l'âme ouverte

1989

Jan Patočka

Le messager européen 3

Die Husserlsche Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik

1991

Jan Patočka

in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart : Klett-Cotta

L'écrivain, son "objet"

1991

Jan Patočka

Paris, P.O.L Editeur

Platón y Europa

1991

Jan Patočka

Barcelona, Edicions 62

Čas, mýtus, víra

1996

Jan Patočka

in: Péče o duši I, Praha : Oikoymené

Mi a cseh?

1996

Jan Patočka

Bratislava, Pozsony

Péče o duši I

1996

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Komentáře

1997

Jan Patočka

in: Komeniologické studie I, Praha : Oikoymené

La filosofia en temps de lluita

1997

Jan Patočka

Barcelona, Barcelonesa d'Edicions

Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine

1997

Jan Patočka

Ljubljana, Cankarjeva založba

E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild

1999

Jan Patočka

Orbis Phaenomenologicus - Quellen

Soqrát: Ágáhí az džahl

1999

Jan Patočka

Tehran, Hermes Publishers

Souvenirs de Husserl

1999

Jan Patočka

Études phénoménologiques 15/29-30

Open Access Link

Péče o duši II

1999

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Briefe und Dokumente

1999

Eugen FinkJan Patočka

Freiburg-München, Alber

Texte, Dokumente, Bibliographie

1999

Jan Patočka

Freiburg-München, Alber

Vom Erscheinen als solchem

2000

Jan Patočka

Freiburg-München, Alber

Plato and Europe

2002

Jan Patočka

Stanford, Stanford University Press

Péče o duši III

2002

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches

2004

Jan Patočka

in: Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London : Routledge

Platonism and Politics

2006

Jan Patočka

The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6

Andere Wege in die Moderne

2006

Jan Patočka

Würzburg, Königshausen & Neumann

Briefe an Krzysztof Michalski

2007

Jan Patočka

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link

Ideology and life in the idea

2007

Jan Patočka

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link

Das Innere und die Welt

2007

Jan Patočka

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link

Edmund Husserl's die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie

2015

Jan Patočka

in: The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht : Springer

Open Access Link

The natural world as a philosophical problem

2016

Jan Patočka

Evanston, Ill., Northwestern University Press

Aristoteles

2018

Jan Patočka

Praha, Oikoymené