Central and East European
Society for Phenomenology

Repository | Journal | Volume | Article

265881

Abstract

Fenomenološka egologija predstavlja plodnu oblast za ispitivanje pojma Ja (ega) i njegovog odnosa sa svešću. Moguće je razlikovati čak četiri etape u razvoju Huserlovih egoloških stanovišta. Logička istraživanja [1900/1] predstavljaju istaknuto neegološku, hjumovsku, poziciju koja se ogleda u negiranju čistog Ja u fenomenološkoj struji svesti, te koja se formuliše spram neokantovaca. Jedinstvo svesti zasniva se na fenomenološkom Ja shvaćenom kao „jezgru” empirijskog Ja za koje se potonje i pojavljuje kao fenomenalno Ja. Nedostaci takvog stanovišta, neke od kojih će i Huserl sam isticati, motivisaće prelaz na egološko stanovište u Idejama [1913], koje će obeležiti i celokupni dalji razvoj njegove fenomenologije. Eksplikacija tih nedostataka ima širi značaj za diskusiju između egoloških i neegoloških teorija svesti.

Publication details

Published in:

(2022) Theoria (Beograd) 65 (1).

Pages: 51-64

Full citation:

Jurić Andrija (2022) „Huserlova rana egologija“. Theoria (Beograd) 65 (1), 51–64.